PRAVIDLÁ

  

PRAVIDLÁ

SLOVAKIA OUTPOST

Obsah

ČLÁNOK I. - Slovakia Outpost. 3

ČLÁNOK II. - Členstvo. 4

ČLÁNOK III. - Organizácia. 6

ČLÁNOK IV. - Administratíva a Velenie. 9

ČLÁNOK V. - Hlasovacie systémy. 12

ČLÁNOK VI. - Kódex správania. 14

ČLÁNOK VII. - Financie. 15

ČLÁNOK VIII. - Štandardy udalostí 16

ČLÁNOK IX. - Reklama a propagácia. 17

ČLÁNOK X. - Disciplinárne postihy a opatrenia. 19

ČLÁNOK XI. - Vyhlášky. 20

ČLÁNOK XII. - Doporučenia. 21

ČLÁNOK XIII. - Zmeny v pravidlách. 22

Záznamy o zmenách v pravidlách. 23

 

Vypracované dňa 10.4.2012 v Bratislave

Schválené dňa:

 

ČLÁNOK I. - Slovakia Outpost

 

1.   Poslanie klubu

1.1        501st Legion:

501. légia ( alebo "Légia", "501.", "Vaderová päsť") je fanklub oslavujúci Star Wars prostredníctvom nosenia kostýmov a rekvizít, hlavne postáv stormtrooperov, imperiálnych síl a rôznych ďalších "záporných" postáv z tejto ságy. Légia je dobrovoľným klubom, vytvoreným pre špecifický účel združovať nadšencov, ktorí vlastnia práve tieto kostýmy. Cieľom Légie je propagovať Star Wars filmy prostredníctvom nosenia kostýmov, zaisťovať vysokú kvalitu kostýmov ich neustálym vylepšovaním a zlepšovaním rekvizít. Medzi najdôležitejšie činnosti Légie tiež patrí charitatívna a dobrovoľnícka práca. Členovia 501. nemajú žiadne autorské práva na tieto kostýmy, ale majú privilégium ich nosiť. Členovia 501. však pri nosení týchto kostýmov a pri propagácii Star Wars prijímajú zodpovednosť za profesionálne a zdvorilé správanie sa na verejnosti.

1.2        Slovakia Outpost:

Slovakia Outpost of The 501st Legion ( alebo "Slovakia Outpost", "SvkO") je súčasťou materskej organizácie 501st Legion a ako taký sa riadi jej predpismi. Je to oficiálna jednotka operujúca v Slovenskej Republike pod značkou 501st Legion. Slovakia Outpost nemá nič spoločné, či už kostýmami alebo svojou činnosťou, s politikou a propagáciou extrémistických hnutí. Prípadná podobnosť kostýmov je čisto náhodná. Akákoľvek činnosť Slovakia Outpost je dobrovoľnou činnosťou, ktorú členovia vykonávajú kvôli vnútornému uspokojeniu a väčšinou sa spája s dobročinnou charitatívnou činnosťou. Akýkoľvek príjem financií, ktorý vznikne vďaka prítomnosti a aktivite členov Slovakia Outpost, je venovaný na dobročinné charitatívne účely. Administratívne činnosti spojené s našou aktivitou sú tiež dobrovoľné a v žiadnom prípade nevzniká nárok na výplatu mzdy. Tento dokument slúži na definovanie Slovakia Outpostu a vymedzuje zásady, na základe ktorých bude Slovakia Outpost fungovať.

 

2.   Významné dátumy

2.1        Založenie Slovakia Outpost - XX.XX.XXXX

2.2        Akceptovanie  Slovakia Outpost a pripojenie k 501st Legion - 23.3.2012

2.3        Medzinárodný deň 501st Legion - 01.05.

2.4        Census - sčítanie členov prebieha každoročne od 1.10. do 30.10.

2.5        Voľba veliteľa Slovakia Outpost prebieha každoročne od 1.2. do 28.2.

 

ČLÁNOK II. - Členstvo

 

1.   Požiadavky na členstvo

1.1 Slovakia Outpost je rovnoprávny fanklub a netoleruje diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie či náboženstva. Jedinou požiadavkou na členstvo je "vlastníctvo" presného, kompletného, profesionálneho a kvalitne vyzerajúceho kostýmu Impéria (temnej strany), obsahujúceho znaky z filmov Star Wars alebo Star Wars expandovaného univerza. Ďalej člen musí byť schopný tento kostým nosiť a musí byť starší ako 18 (osemnásť) rokov. Členstvo je priznané až po podaní žiadosti do Slovakia Outpost a následne do 501. légie. Žiadateľ o členstvo musí poslať prihlášku styčnej osobe (GML) príslušného geografického regiónu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nemôžu stať členmi Slovakia Outpost a ani členmi 501. Légie. Slovakia Outpost nenesie žiadnu zodpovednosť za neplnoleté osoby na akciách, ktorých sa členovia Slovakia Outpost zúčastňujú.

1.2        Pokiaľ nie je žiadateľ občanom Slovenskej Republiky, môže sa stať členom Slovakia Outpost iba v prípade, že o tom kladne rozhodne velenie Slovakia Outpost.

1.3        Aby sa mohol žiadateľ o členstvo stať členom 501. Légie, musí sa najskôr stať aktívnym členom Slovakia Outpost.

 

2.   Podporný technický personál (PTP)

2.1 Príslušníkom podporného technického personálu sa rozumie:

2.1.1  Personál Slovakia Outpost ( alebo "Staff")

2.1.1.1     Môže sa ním stať ktokoľvek, kto bude velením Slovakia Outpost menovaný do potrebnej funkcie.  Táto osoba nemusí vypĺňať prihlášku, ani podstupovať iné administratívne záležitosti vyplývajúce  z chodu Slovakia Outpost.

2.1.2  Kadet Slovakia Outpost ( alebo "Staff")

2.1.2.1     Kadet je osoba, ktorú môžeme definovať ako záujemcu o členstvo, ktorá nespĺňa niektorú z požiadaviek na členstvo v Slovakia Outpost.

2.1.2.2     Minimálny vek na prijatie za kadeta je 16 (šestnásť) rokov.

2.1.2.3     Kadetom sa môže stať aj osoba vo veku od 6 rokov, ale iba v prípade, že je jedným z jej rodičov aj člen Slovakia Outpost.

2.1.2.4     Žiadateľ na post kadeta musí rovnako ako žiadateľ o členstvo vyplniť prihlášku, ktorú musí zaslať  styčnej osobe (GML).

2.1.2.5     Aby sa žiadateľ o členstvo mohol stať kadetom Slovakia Outpost, musí na najskôr zúčastniť  akejkoľvek akcie organizovanej Slovakia Outpost.

2.1.2.6     Ak sa žiadateľ stane kadetom Slovakia Outpost zaväzuje sa, že do jedného roku od svojho prijatia  začne pracovať na svojom kostýme.

2.1.2.7     V prípade, že kadet do 2 rokov od svojho prijatia nedokončí svoj kostým, je automaticky zo  Slovakia Outpost vyradený.

2.2 Príslušník podporného personálu, ktorý je viac ako rok neaktívny, je automaticky zo Slovakia Outpost vyradený.

 

3.   ID čísla

3.1 Po prijatí člena do 501. Légie je mu pridelené štvormiestne unikátne identifikačné číslo, ktorého formát nasleduje tradíciu stormtrooperov z filmu A new Hope, TK-421. Pred týmto číslom je dvopísmenkový kód určujúci druh príslušného kostýmu. Členovia vlastniaci viac ako jeden kostým majú stále rovnaké identifikačné číslo, menia sa iba predpony kódov podľa príslušných sekcií. Identifikačné čísla sú v Légii zachované a pridelené natrvalo, a to aj posmrtne.

4.   Aktívne vs. Neaktívne členstvo - definícia

4.1 Aktívny člen Slovakia Outpost je definovaný ako osoba, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

4.1.1  Spĺňa všetky požiadavky ( t.j. má schválený kostým, je staršia ako 18 rokov...).

4.1.2  Má schválený záznam v členskej databáze 501. Légie.

4.1.3  Je aktívny, udržuje kontakt so Slovakia Outpost a má správne a pravdivo vyplnené informácie v databáze  501. Légie ako aj Slovakia Outpostu.

4.1.4  Spĺňa alebo prekračuje minimálnu úroveň aktivity pre aktívne členstvo.

4.2 Neaktívny člen Slovakia Outpost je definovaný ako osoba, ktorá buď:

4.2.1  Nespĺňa minimálne požiadavky na aktivitu pre aktívne členstvo.

4.2.2  Nemá v databáze aktuálne informácie.

4.2.3  Požiadala o presun do stavu Neaktívny člen (inactive).

4.2.4  Neaktivovala si svoj profil v databáze 501. Légie pri sčítaní členov konanom raz ročne (census).

4.2.5  Je presunutá do Neaktívneho stavu ako výsledok disciplinárneho konania rady Slovakia Outpostu alebo  rady 501. Légie. Upozorňujeme, že v prípade nesúhlasu s rozhodnutím v rámci Slovakia Outpostu je možné odvolať sa na rade 501. Légie, viď článok X.

 

5.   Minimálna úroveň aktivity - definícia

5.1 Udržovať aktívny kontakt s velením Slovakia Outpost alebo určeným zástupcom (GML). Aktívna účasť kontaktu je potvrdzovaná každoročným sčítaním členov 501. Légie v priebehu mesiaca október (census).

5.2        Udržovať svoje kontaktné údaje v databázach 501. Légie a Slovakia Outpost buď sám alebo prostredníctvom styčnej osoby (GML).

5.3        Zúčastňovať sa vo svojom schválenom kostýme akcií Slovakia Outpost minimálne jedenkrát ročne.

Príklady aktivít Slovakia Outpost sú definované nasledovne:

5.3.1  Akcie Slovakia Outpost

5.3.2  Charitatívne akcie

5.3.3  Účasť na oficiálnej akcii 501. Légie

5.4 Minimálne požiadavky je potrebné brať s istou mierou rezervy,  vždy sa prihliada na individuálne prípady.

5.4.1  Con sa nepočíta ako riadna akcia Slovakia Outpost, pokiaľ nie je rozhodnuté inak.

5.5 Veliteľ Slovakia Outpost môže stanoviť sám, že je člen neaktívny, a to v prípade, že nespĺňa stanovené minimálne požiadavky. Nie je tak možné urobiť ak člen niektoré z pravidiel aktivity spĺňa.

5.6 Člen, ktorý bol uvedený ako neaktívny na úrovni Slovakia Outpostu, môže podať odvolanie k Rade 501. Légie potom, čo vyčerpal všetky možnosti odvolania na úrovni Outpostu.


6.   Prijateľné kostýmy a CRL

6.1 Kostýmy vyhovujúce pre členstvo a ich príslušné kódy predpôn sú zahrnuté v 501. Costume Reference Library (CRL). Tento výpis a popis je možné nájsť na hlavnej webovej

stránke 501. Légie alebo môže byť záujemcom dodaný prostredníctvom styčnej osoby (GML). Ak je žiadateľ vlastníkom kostýmu, ktorý nie je uvedený v zozname, musí kontaktovať styčnú osobu (GML).

 

7.   Trestná minulosť

7.1 Slovakia Outpost si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť členstvo kedykoľvek a komukoľvek, a to na základe akejkoľvek minulej trestnej činnosti v súlade s právnymi predpismi platnými v zemi alebo v regióne. Oznámenie o takomto odmietnutí alebo odvolaní je predkladané aj Rade 501. Légie.


ČLÁNOK III. - Organizácia

 

1.   Úvod

1.1 Slovakia Outpost sa riadi organizačnými predpismi 50. Légie. Všetky organizačné a prevádzkové predpisy preberá práve z pravidiel 501. Légie.

2.   Outpost

2.1 Outpost je posádka s maximálne 24 aktívnymi členmi 501. Légie.

2.2 Veliteľom Outpostu je Commanding Officer (CO). Jeho povinnosti a právomoci sú popísané v článku IV.

2.3 Ak počet členov Outpostu dosiahne 25 a viac, (CO) požiada o zmenu a prevedenie jednotky na Garrison. Garrison je následne v ročnej skúšobnej dobe.

2.4 Slovakia Outpost má svoje špecifické logo a ďalšie symboly, ktoré sú majetkom Slovakia Outpost.

2.4.1  Člen alebo kadet, ktorý vyrobí akýkoľvek grafický návrh pre účely Outpostu, sa vzdáva nároku na odmenu a automaticky súhlasí s tým, že jeho grafický produkt sa stáva vlastníctvom Slovakia Outpost.

3.   Organizačné návrhy a problémy

3.1 Ak má akýkoľvek člen či personál Slovakia Outpost otázku, návrh, prípadne sťažnosť, mal by postupovať podľa nasledovných krokov:

3.1.1  S akýmkoľvek problémom či otázkou sa obrátiť podľa príslušnej témy na fórum Slovakia Outpost. Ak si nie je istý vhodnosťou otázky pre fórum, postupuje nasledovne:

3.1.2  Kontaktuje zástupcu veliteľa (XO), prípadne personálneho dôstojníka (GML).

3.2 Ak má člen otázku ohľadom fungovania Slovakia Outpostu, prípadne otázku na velenie Légie, opäť kontaktuje príslušný veliaci orgán Slovakia Outpost, ktorý jeho problém spracuje,

vyhodnotí a prípadne vyrieši.

3.3 Prípadné sťažnosti alebo nespokojnosť člena/členov s velením Outpostu musia byť riešené priamou cestou a nie verejne prostredníctvom fóra Slovakia Outpost. V opačnom prípade budú takéto príspevky vymazané bez predchádzajúceho upozornenia.


4.   Povinnosti kompletnej osádky Slovakia Outpost

4.1 Toto sú schválené body pre akýkoľvek personál Slovakia Outpost. Sú tu popísané povinnosti a práva členov aj personálu Slovakia Outpost.

4.2 Aktívny člen má nárok:

4.2.1 Hlasovať o veciach podľa článku V.

4.2.2 Hlasovať v miestnych voľbách za svojho veliteľa Outpostu (CO), rovnako aj vo voľbách 501. Légie, kde volí veliteľa.

4.2.3  Mať svoj profil na webe Slovakia Outpostu a tiež na webe 501. Légie.

4.2.4 Má možnosť kupovať si s výhodami tovar, ktorý je určený iba členom 501. Légie ( napríklad tričká, karty, odznaky, súčasti kostýmov..), ktorý je ponúkaný iba členom 501. Légie.

4.2.5  Má právo označovať sa za člena 501. Légie a člena Slovakia Outpost na verejných, neverejných a súkromných akciách.

4.2.6  Môže sa zúčastňovať oficiálnych aktivít Slovakia Outpost a 501. Légie ( t.j. charitatívne akcie, cony, rôzne vystúpenia..)

4.2.7  Na postup v hodnostnom rebríčku podľa Článku III. 6.3.

4.3 Neaktívny člen:

4.3.1 Nemôže sa zúčastňovať žiadneho hlasovania Slovakia Outpostu ani 501. Légie, ani ankiet.

4.3.2 Nemôže vykonávať veliteľskú funkciu v Slovakia Outposte.

4.3.3 Nemôže koordinovať akcie SvkO.

4.3.4 Nemôže nakupovať propagačné materiály 501. Légie.

4.3.5 Nebude verejne uvedený v zozname 501. Légie ani na webe SvkO.

4.3.6 Svoje identifikačné číslo bude mať uložené v databáze 501. Légie do doby kým nebude opäť aktívny.

4.4 Aktívny člen má tieto povinnosti:

4.4.1 Musí akceptovať pravidlá SvkO, a to plnom rozsahu, rovnako ako pravidlá 501. Légie.

4.4.2 Musí sa riadiť rozkazmi velenia SvkO.

4.4.3 Minimálne raz ročne musí navštíviť fórum 501. Légie, a to v mesiaci október, kedy prebieha sčítanie aktívnych členov jednotlivých Outpostov a Garrisonov.

4.4.4 Musí dodržiavať kódex, viď. Článok VI.

4.4.5 Na všetkých akciách, ktorých sa zúčastňuje, sa musí riadiť pokynmi poverených osôb pre jednotlivé akcie.

4.4.6 Musí dodržiavať mlčanlivosť, a pokiaľ nie je určené inak nesmie hovoriť o vnútorných záležitostiach SvkO s inými osobami.

4.5 Podporný technický personál má nasledovné práva:

4.5.1 Prístup do príslušných sekcií fóra SvkO.

4.5.2 Má možnosť zakúpenia propagačných materiálov SvkO.

4.5.3 Môže sa označovať za kadeta SvkO a ako taký nosiť príslušné označenie, tričká a podobne.

4.5.4 Môže na akciách SvkO využívať zázemie akcie rovnako ako členovia SvkO.

4.6 Podporný technický personál má nasledovné povinnosti:

4.6.1 Musí akceptovať pravidlá SvkO, a to v plnom rozsahu.

4.6.2 Musí sa riadiť rozkazmi velenia SvkO.

4.6.3 Musí dodržiavať kódex správania, viď článok VI.

4.6.4 Na všetkých akciách, ktorých sa zúčastňuje, musí dodržiavať pokyny poverených osôb pre jednotlivé akcie,

4.6.5 Musí vyplňovať dotazníky k akciám, ktoré sú v príslušnej sekcii na fóre SvkO.

4.6.6 Musí jedenkrát ročne potvrdiť svoju aktivitu vyplnením censu SvkO.


5.   Systém povyšovania členov Slovakia Outpost

5.1 Navrhnutie na povýšenie predkladá veliteľovi Outpostu (CO) jeho zástupca (XO) alebo personálny dôstojník (GML).

5.2 Posledné slovo pri rozhodovaní o povýšení má veliteľ Outpostu (CO).

5.3 Povýšený môže byť každý člen SvkO podľa schválených hodností SvkO, viď článok III.6.3.

5.4 Nový schválený člen SvkO získava automaticky hodnosť vojaka.

5.5 Povýšenie je udelené na základe rôznych faktorov a uváženia velenia SvkO podľa týchto bodov:

5.5.1 Podľa aktivity člena.

5.5.2 Podľa motivačného programu SvkO.

5.5.3 Podľa ďalších nešpecifikovaných a ojedinelých či výnimočných činov a zásluh.

 

6.   Hodnosti

6.1 Hodnostný systém Slovakia Outpost je rozdelený na veliteľské a členské hodnosti.

6.2 Systém členských hodností.

6.2.1 Osoba, ktorá sa stane platným členom SvkO a členom 501. Légie, automaticky získava hodnosť "Private" (vojak).

6.3 Členské hodnosti Slovakia Outpost - výpis

6.3.1 Originálny názov - slovenský názov

Originálny názov

Slovenský preklad

Private

Vojak

Lance Corporal

Slobodník

Corporal

Desiatnik

Sergeant

Seržant

Staff Sergeant

Rotný

Master Sergeant

Vrchný rotmajster

Officer Cadet

Dôstojník kadet

Warrant Officer II.

Práporčík

Warrant Officer I.

Nadpráporčík

Second Lieutenant

Podporučík

Lieutenant

Poručík

6.4 Systém veliteľských povýšení

6.4.1 Člen, ktorý je zvolený ako veliteľ (CO), automaticky získava hodnosť kapitána.

6.4.2 Ak veliteľ(CO) nedokončí štandardné volebné obdobie ( 1 rok od volieb 501. Légie), je degradovaný na hodnosť podľa hodnostného rebríčka členov SvkO a ďalej postupuje v hodnostnom rebríčku ako radový člen.

6.4.3 Ak dokončí štandardné volebné obdobie, ale nie je znovu zvolený, je mu znížená hodnosť o jeden hodnostný stupeň.

6.4.4 Pokiaľ dokončí štandardné volebné obdobie a je opäť zvolený, je mu hodnosť navýšená naopak o jeden hodnostný stupeň vyššie.

6.4.5 Ak veliteľ (CO) na konci svojho volebného obdobia zloží svoju funkciu a odíde do výslužby, môže mu novozvolený veliteľ (CO) doživotne zvýšiť hodnosť o jeden stupeň nahor s najvyššou možnou hodnosťou               plukovník.

6.5 Veliteľské hodnosti Slovakia Outpost - výpis

6.5.1 Originálny názov - slovenský názov

Originálny názov

Slovenský preklad

Captain

Kapitán

Major

Major

Lt. Colonel

Podplukovník

Colonel

Plukovník

6.6 Podporný technický personál - hodnostný systém

6.6.1  Členovia technického personálu hodnostný systém nemajú. Ako ich hodnostné označenie sa používa univerzálne označenie kadet/staff.

7.   Povyšovanie a degradácia hodností

7.1 Povýšenie

7.1.1  O povýšení rozhoduje veliteľ (CO), a to na základe návrhov administratívnych dôstojníkov (AO) SvkO a   podľa platných pravidiel pre povýšenie členov SvkO.

7.1.2 Nárok na povýšenie vzniká s prihliadnutím na aktivitu člena, ktorá musí prekročiť štandardnú dobu.  Aktivita člena je prínosom pre celý Slovakia Outpost. Povýšenie môže byť udelené aj podľa ďalších  nešpecifikovaných, ojedinelých či výnimočných činov a zásluh.

7.1.3  Veliteľ sa musí riadiť doporučením motivačného systému.

7.1.4  Faktorov na povýšenie môže byť viac a je vždy na uvážení veliteľa (CO), koho a kedy povýši.

7.2 Degradácia

7.2.1 Veliteľ Slovakia Outpost má právo ktoréhokoľvek člena degradovať v jeho hodnosti, pokiaľ tento člen poruší pravidlá Slovakia Outpost, s prihliadnutím na výsledky disciplinárneho konania.

7.2.2  Veliteľ (CO) môže degradovať maximálne až o tri hodnostné stupne.

 

8.   Vyznamenania, pochvaly

8.1 Motivačný program - viď Doporučenia pre veliteľa (CO)

 

9.   Zmeny pravidiel

9.1 Návrh na podanie zmeny pravidiel Slovakia Outpost môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SvkO. Návrh musí obsahovať:

9.1.1  Presné číslo pravidla, pod ktorým je uvedené v Pravidlách Slovakia Outpost.

9.1.2  Musí byť podaná vypracovaná zmena.

9.1.3  Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť svoje zdôvodnenie, prečo je táto zmena potrebná.

9.2 Návrh na zmenu musí byť zaslaný zástupcovi veliteľa (XO), ktorý ho predloží k hlasovaniu na velení SvkO. Velenie SvkO má sedem (7) dní na hlasovanie.

9.3 Po ukončení hlasovania musí zástupca veliteľa (XO) informovať navrhovateľa písomne o rozhodnutí velenia SvkO.

9.4 Ak je návrh schválený velením SvkO, musí veliteľ (CO) tento návrh včleniť do pravidiel Slovakia Outpost a to najneskôr do troch (3) týždňov od ukončenia hlasovania.

9.5 O akejkoľvek zmene pravidiel musí velenie SvkO informovať členov a kadetov Slovakia Outpost.

 

ČLÁNOK IV. - Administratíva a Velenie

 

1.   Úvod

1.1 Správny veliaci úrad Slovakia Outpost ( alebo "velenie Slovakia Outpost") je orgán, ktorý riadi celkový chod SvkO. Spadá pod neho kompletné riadenie aj administratíva. Dohliada na organizáciu, chod aj politiku Outpostu. Velenie a administratíva spadajú pod hierarchiu 501. Légie.

 

2.   Velenie Outpostu

2.1 Veliaci úrad Slovakia Outpost zahŕňa:

2.1.1  Veliaceho dôstojníka SvkO (CO),

2.1.2  Zastupujúceho veliaceho dôstojníka (CO),

2.1.3 Administratívnych dôstojníkov (AO) plniacich povinnosti vyžadované Outpostom, títo sú menovaní veliteľom Outpostu (CO).

2.2 Velenie Slovakia Outpost spadá pod hierarchiu velenia 501. Légie a prijíma jej rozkazy, ktoré následne predáva na nižšie úrovne velenia Outpostu.

2.3 Velenie SvkO je hlavný riadiaci orgán, ktorému sú všetci členovia SvkO a pomocný personál podriadení a zaväzujú sa plniť jeho rozkazy.

2.4 Velenie SvkO je povinné riadiť Slovakia Outpost najlepšie ako dokáže.

2.5 Funkčné obdobie velenia je jeden (1) rok. Jeho funkčné obdobie končí vždy so všeobecnými voľbami 501. Légie, z ktorých vychádza zvolený veliteľ Outpostu.

2.6 Začiatok funkčného obdobia začína ihneď po vyhlásení výsledkov volieb.

2.7 V prípade vyslovenia nedôvery veliteľovi Outpostu prechádza velenie SvkO na takzvaný zvláštny režim podľa článku V.3.

2.8 Velenie SvkO má právo upravovať pravidlá SvkO podľa článku III. 9.

3.   Správne oddelenie

3.1 Správne oddelenie (Clerk Department - CD) je plne podriadené veleniu SvkO.

3.2 Členovia CD sú nazývaní správnymi úradníkmi.

3.2.1  Správni úradníci sa zodpovedajú jednotlivým veliteľom SvkO, a to podľa špecializácie oddelenia alebo zaradenia.

3.3 Nemajú rozhodovacie ani veliteľské právomoci, môžu však vydávať svoje doporučenia a predkladať návrhy pre velenie SvkO, vyplývajúce z ich funkcie.

4.   Veliaci dôstojníci

4.1 Commanding Officer (CO)

4.1.1  Commanding Officer (CO) - veliteľ Outpostu pôsobí ako hlavný tvorca politiky a správy Outpostu. Veliteľ (CO) menuje svojho zástupcu (XO) a jednotlivých administratívnych dôstojníkov (AO), prípadne správnych úradníkov, aby mu pomáhali so všetkými aspektmi fungovania Outpostu.

4.1.2  Jeho funkčné obdobie je jeden (1) rok a končí vždy so všeobecnými voľbami 501. Légie.

4.1.3 Počet funkčných období rovnakej osoby zastávajúcej post Commanding Officer (CO) nie je nijako obmedzený.

4.1.4  Je oprávnený komunikovať s velením 501. Légie.

4.1.5  Odvolanie CO sa riadi podľa pravidla viď. Článok V.4.1

4.1.6  Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni spôsobom náležitým dôstojníka.

4.1.7  Rozhoduje o prijatí či neprijatí žiadateľa o kadetstvo.

4.1.8  Kedykoľvek v priebehu svojho mandátu môže odvolávať jednotlivých AO a správnych úradníkov.

4.1.9  Ako jediný môže povyšovať, udeľovať vyznamenania a degradovať členov SvkO.

4.1.10  Iba s jeho súhlasom môže byť vylúčený kadet SvkO.

4.2 Executive Officer (XO)

4.2.1 Executive Officer (XO) pomáha veliteľovi (CO) so všetkými potrebami pre lepšiu správu Outpostu. To môže zahŕňať prevzatie celej správy Outpostu, ako potrebuje a vyžaduje CO.

4.2.2  XO riadi chod administratívy Outpostu a zodpovedá sa priamo CO. Podáva mu správy a rieši štandardné prevádzkové problémy.

4.2.3 Má na starosti správne oddelenie (CD), na ktoré dohliada a za ich chod sa zodpovedá CO.

4.2.4 Je oprávnený komunikovať s velením 501. Légie.

4.2.5 V prípade vyslovenia nedôvery veliteľovi Outpostu (CO) preberá velenie SvkO, a to v takzvanom zvláštnom režime pričom sa musí riadiť Článkom V.3.

4.2.6  Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni spôsobom náležitým dôstojníka.


5.   Administratívni dôstojníci

5.1 Garrison Membership Liaison (GML)

5.1.1  Garrison Membership Liaison (GML) je osoba zodpovedná za prijímanie a spracovanie žiadostí na členstvo. GML na základe fotografie a formulára pre prijatie rozhoduje, či je prvý kostým uchádzača o členstvo kvalitný, rovnako ako neskoršie žiadosti o dodatočné uznanie kostýmu k schváleniu. Toto oprávnenie je založené na oficiálnom zozname kostýmov a oficiálnej vizuálnej referenčnej príručke (CRL) pre GML. Garrison Membership Liaison (GML) slúži ako manažér na fóre Outpostu. Riadi a má na zodpovednosti každoročné outpostové sčítanie členov za účelom overenia informácie o kontaktoch a stave kostýmov tak, aby všetko zodpovedalo predpisom 501. Légie.

5.1.2  Garrison Membership Liaison (GML) je komunikačná spojka medzi velením SvkO a členmi spolu s podporným personálom SvkO. Musí reagovať na všetky členské otázky týkajúce sa členstva, kostýmov alebo iné otázky a problémy.

5.1.3   Garrison Membership Liaison (GML) môže dostávať rozkazy aj mimo velenia SvkO a to prostredníctvom svojho nadriadeného z 501. Légie, ktorým je Legion Membership Officer (LMO).

5.1.4   Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni a spôsobom náležitým dôstojníkovi.

5.2 Garrison Web Liaison (GWL)

5.2.1   Garrison Web Liaison (GWL) pomáha GML s grafickým prevedením členských profilov, pomáha GWM s grafikou webu, prípadne je hlavným tvorcom grafiky Outpostu.

5.2.2   Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni a spôsobom náležitým dôstojníkovi.

5.3 Garrison Web Master (GWM)

5.3.1  Garrison Web Master (GWM) má na starosti správu internetových stránok Outpostu a fórum. Je zodpovedný za funkčnosť, správny obsah a vzhľad. Ako vedúci internetového týmu GWM koordinuje všetky aktivity, projekty a správu obsahu s velením SvkO a koordinátormi. GWM musí spolupracovať a pracovať s ďalšími administratívnymi a správnymi úradníkmi a dôstojníkmi, aby mohol začleniť informácie o nových členoch na web s členskými informáciami a fotkami, PR položkami...

5.3.2  Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni a spôsobom náležitým dôstojníkovi.

5.4 Garrison Public Relations Officer (GPR)

5.4.1  Garrison Public Relations Officer (GPR) pôsobí ako tlačový hovorca Outpostu. Hľadá spôsoby ako zlepšovať verejnú mienku o Outposte. Má na starosti správu všetkých informácií a koordináciu    propagačných projektov na úrovni Outpostu. Je oprávnený jednať s médiami. Slúži ako výkonný redaktor všetkých Outpostových publikácií a video produkcie.

5.4.2  Musí komunikovať s médiami a podávať im informácie, o ktoré majú záujem, v rozsahu verejných informácií.

5.4.3  Musí plniť svoje povinnosti na profesionálnej úrovni a spôsobom náležitým dôstojníkovi.

5.4.4  Bez jeho súhlasu nesmie byť uverejnený žiadny oficiálny text, nesmú byť uverejnené fotky, prípadne video, ktoré bolo pripravované ako oficiálne. Až po jeho písomnom súhlase môžu byť tieto texty, obrázky a videá uverejnené.

5.4.5  Je zodpovedný za správny chod tlačového oddelenia (TO), ktoré je súčasťou CD.

5.4.6  Nominuje jednotlivých špecialistov (TO), ktorý následne podliehajú schváleniu CO.

5.5 Garrison Event Coordinator (GEC)

5.5.1   Garrison Event Coordinator (GEC) je osoba zodpovedná za akcie SvkO. Sú mu podriadení koordinátori akcií (EC).

5.5.2   Má poverenie udeľovať či odoberať koordinátorstvo jednotlivým členom SvkO podľa svojho uváženia, vždy po dohode s CO SvkO.

5.5.3   Je oprávnený komunikovať na úrovni plánovaných akcií s inými jednotkami 501. Légie, Rebel Legion a organizátormi akcií, ktorých sa SvkO bude zúčastňovať.

5.5.4   GEC určuje kto je zodpovedný za spísanie reportáže z danej akcie.

5.5.5    Je zodpovedný za výber fotografií pre oficiálnu galériu. Vybrané fotografie musí zaslať k schváleniu  GPR. Ak GPR schváli fotografie GEC ich zasiela GWM k nahratiu na web.

 

6.   Správni úradníci

6.1 Správni úradníci sú menovaní CO. Ich funkčné obdobie je rovnaké ako mandát CO.

6.2 Sú súčasťou Clerk Department (CD), ktorý spadá pod velenie SvkO.

6.3 Správni úradníci nemajú hlasovacie právo v rámci velenia SvkO.

6.3.1  Správni úradníci majú poradný hlas, ku ktorému by mali administratívni a veliaci dôstojníci prihliadať.

6.4 Zodpovedajú sa veliacim dôstojníkom Outpostu.

6.5 Svoje povinnosti musia plniť na profesionálnej úrovni a vždy pre dobro Outpostu. Pokiaľ spôsobia svojim správaním SvkO vedome škodu, sú povinní túto škodu uhradiť, a to po vzájomnej dohode, najneskôr však šesť (6) mesiacov od škodovej udalosti.

6.6 Posty správnych úradníkov - popis

6.6.1  Event Coordinator (EC)

6.6.1.1  Má na zodpovednosť pridelenú akciu od GEC. Zodpovedá za kompletnú prípravu a hladký priebeh pridelenej akcie.

6.6.1.2  Všetko musí koordinovať s GEC SvkO.

6.6.1.3  Akciu pridelenú GEC môže odmietnuť. V priebehu príprav akcie sa môže vzdať koordinátorstva, a to najneskôr tri (3) týždne pred plánovaným zahájením akcie.

6.6.1.4  Koordinátor akcia musí pripraviť celú akciu sám, prípadne poveriť inú osobu jej spracovaním.

6.6.1.4.1 Musí pripraviť highlight pre web a ďalšie informačné kanály SvkO, a to minimálne štyri  (4) týždne pred zahájením akcie.

6.6.1.4.2 Takto pripravený highlight musí predať špecialistom TO.

6.6.1.4.3 Musí po prebehnutí akcie spísať správu z akcie alebo tým poveriť inú osobu a to najneskôr  do týždňa od jej prebehnutia.

6.6.1.4.4 Fotografie nevyberá.

6.6.1.4.5Je zodpovedný za realizáciu reprezentatívnej a kvalitnej fotodokumentácie priamo na akcii.

6.6.1.5  Je zodpovedný za propagačný stánok SvkO na akcii, ktorej velí.

6.6.1.5.1 Nesie zodpovednosť za výbavu stánku, vrátane propagačných predmetov.

6.6.1.5.2 Nesie zodpovednosť za prezentačnú formu a obsah stánku.

6.6.1.5.3 Je zodpovedný za stavbu a upratanie stánku.

6.6.2  Garrison Paymaster (GP)

6.6.2.1 Pokladník GP SvkO má na zodpovednosť financie Slovakia Outpost.

6.6.2.2  Je zodpovedný za peniaze vo fondoch.

6.6.2.3  Musí viesť podrobnú finančnú dokumentáciu týkajúcu sa výdajov a príjmov peňazí.

6.6.2.4  Je zodpovedný za výber členských príspevkov.

6.6.3  Pobočník (Adjutant)

6.6.3.1 Pobočník je správna funkcia slúžiaca ako výpomoc jednotlivým administratívnym a veliacim dôstojníkom.

6.6.3.2  Pobočníkom sa môže stať len člen SvkO.

6.6.3.3 Jeho povinnosti vyvstávajú z postu, ktorý mu bol pridelený, a ktoré sú určené príslušným dôstojníkom.

6.6.3.4  Člen, ktorému je táto funkcia ponúknutá, ju môže odmietnuť.

6.6.3.5  Pobočník je pridelený k dôstojníkovi vždy na funkčné obdobie jedného roku. Pokiaľ dôstojníkovi  vyprší funkčné obdobie a následne je opäť menovaný do funkcie,

môže im určený pobočník opäť nastúpiť do služby, ale iba po schválení CO.

6.6.3.6  Pobočník môže kedykoľvek počas svojej služby požiadať svojho príslušného dôstojníka o ukončenie funkčného obdobia.

6.6.3.7 Pobočníci nemajú zástupné ani hlasovacie právo v otázkach veliteľského hlasovania.

6.6.3.8  Pobočník môže byť odvolaný iba svojím priamym nadriadeným alebo CO SvkO.

6.6.3.9  Kódex adjutanta

6.6.3.9.1 Pracovná náplň pobočníka

6.6.3.9.1.1 Pobočník sa stará o nižšie administratívne záležitosti, agendu mu zverenú. Komunikuje so svojím dôstojníkom o postupe svojej práce.

Spolupracuje s  ostatnými dôstojníkmi a správnymi úradníkmi, ak je potrebné vypomáha ostatným.

6.6.3.9.2 Právomoci pobočníka, poradný hlas, doporučenia

6.6.3.9.2.1 Právomoci pobočníka sú obmedzené len na administratívnu a poradnú úroveň. Nemá hlasovacie právo, ani zástupné na veliteľskej úrovni.

Môže však vydávať doporučenia v rámci svojho úradu. Takto slúži ako poradný hlas svojmu dôstojníkovi.

6.6.3.9.3 Správanie, usmerňovanie správania, diplomacia, etika

6.6.3.9.3.1 Každý pobočník je zároveň diplomatom. Jeho vystupovanie v rámci jednotky je nezaujaté, správanie musí byť v každom prípade na vysokej úrovni.

Je nestranným  pozorovateľom, pri nezrovnalostiach a sporoch sa snaží o najzmierlivejšie riešenie.

Vždy sa stará o dobré meno svojho úradu, svojho dôstojníka ako aj celej svojej  jednotky.

6.6.4  Garrison archivist and Historian (GAH)

6.6.4.1 Jeho úlohou je viesť podrobný spis o všetkých významných udalostiach týkajúcich sa SvkO.

6.6.4.2  Jeho úlohou je archivovať všetky možné a dostupné propagačné predmety SvkO.

6.6.5  Dokumentarista SvkO

6.6.5.1 Fotograf SvkO

6.6.5.1.1 Jeho úlohou je zabezpečovať fotografie členov SvkO a fotograficky dokumentovať priebeh akcií SvkO. Má prednostné právo robiť fotografie pred inými fotografmi a právo          rozmiestňovať členov podľa potrieb fotografovania. Je zodpovedný za realizáciu reprezentatívnej a kvalitnej fotodokumentácie.

6.6.5.2 Kameraman SvkO

6.6.5.2.1 Jeho právomoci sú totožné s právomocami fotografa SvkO.

6.6.6  Garrison Academy Instruktor (GAI)

6.6.6.1 Táto správna funkcia je vykonávaná iba na akciách SvkO. GAI sa stará o zaúčanie a začleňovanie nových kadetov v priebehu ich prvých akcií.

6.6.6.2  V priebehu akcie dodrží dohľad nad kadetmi spadajúcimi do vekovej kategórie od 6 do 15 rokov.

6.6.6.3  Má na starosti organizáciu prípravy pochodov na prebehajúcich akciách, Úzko spolupracuje s GEC, koordinátorom dotyčnej akcie a s GML.

6.6.7  Špecialista TO

6.6.7.1 Špecialista (TO) je správna funkcia a slúži na pomoc jednotlivým administratívnym a veliacim dôstojníkom SvkO.

6.6.7.2  Špecialistov TO sa môže stať člen aj kadet SvkO.

6.6.7.3 Špecialista je nominovaný GPR na funkčné obdobie jeden (1) rok po schválení CO.

6.6.7.4  Špecialista vykonáva efektívne zverené úlohy, ako sú napríklad korekcie textov, preklady..

6.6.7.5  Bez súhlasu GPR nesmie uverejňovať žiadne informácie, texty, videá, obrázky.

6.6.8  Garrison Charity Representative (GCR)

6.6.8.1 Post nie je zatiaľ využívaný.

 

ČLÁNOK V. - Hlasovacie systémy

 

1.   Úvod

1.1 Hlasovacie systémy Slovakia Outpost tvoria systém na riešenie dôležitých a rozhodujúcich vecí súvisiacich s činnosťou SvkO ako aj členských prevádzkových vecí.

1.2 Hlasovacie systémy môžu byť brané ako rozhodujúce, ich výsledok nie je možné po uzavretí hlasovania zmeniť alebo môžu mať iba informačný charakter pre velenie.

1.3 Hlasovanie je možné použiť v prípadoch uvedených nižšie.

1.4 Pokiaľ hlasovanie neprebieha podľa hlasovacieho systému, je takéto hlasovanie neplatné.

 

2.   Voľba velenia

2.1 Legion Commander, Garrison a Garrison Commander, Squad Commander a lídri detašovaných pracovísk sú volený do svojich funkcií.

2.2 Do ostatných funkcií v jednotke sú ostatní menovaní svojím veliacim dôstojníkom.

2.3 Tieto voľby sa konajú 1xročne.

2.4 Nominácie na veliteľov môžu byť uskutočňované akýmkoľvek aktívnym členom v rámci jednotky od 12:01 dňa 1. februára do 11:59 dňa 7. februára. Od 8. do 17.februára je vyhradené

obdobie pre kandidátov na zodpovedanie otázok od jednotlivých členov. 18. február je vyhradený pre kandidátov na post veliteľa. Je to dátum na prednesenie ich prehlásení.

Ak do 7. februára nie je navrhnutý ďalší kandidát proti súčasnému veliteľovi, ten je zvolený do funkcie na ďalšie volebné obdobie.

2.5 Hlasovanie začína 12:01 dňa 19. februára. Hlasy sa odovzdávajú prostredníctvo on-line hlasovania na fóre légie. Hlasovanie je otvorené presne jeden týždeň (7dní), počas ktorého sú

hlasy prijímané a oficiálne končí hlasovanie o polnoci 25.februára. Víťazný kandidát nastupuje do funkcie 1.marca. Do tejto doby si musí vytvoriť svoj tým na ďalšie volebné obdobie.

2.6 Členovia klasifikovaní ako neaktívni, nevolia.

2.7 Oznámenie o voľbách musí byť umiestnené v hlavnej diskusii SvkO, a to minimálne týždeň pred zahájením nominácií.

2.7.1  Musí tak urobiť CO SvkO.

2.8 Účasť na voľbách je nepovinná.

 

3.   Dočasný veliteľ

3.1 V prípade, že veliaci dôstojník nie je schopný pokračovať vo svojej funkcii, je nutné okamžite zahájiť prípravu volieb v skrátenom konaní.

3.1.1  A to nasledovným spôsobom: 5 dní na nominácie, 5 dní na otázky a odpovede a 5 dní pre hlasovanie.

3.1.2  Tieto lehoty môžu byť upravené podľa potreby XO.

3.2 Počas tejto doby velenie preberá XO, a to až do doby kedy skončia voľby.

3.3 Pokiaľ rezignujú obaja veliaci dôstojníci (CO aj XO), velenie preberá GML, ktorý musí plniť kroky predpísané pre XO.


4.   Hlasovanie o vyslovení nedôvery

4.1 Pre návrh na vyslovenie nedôvery veliteľovi Outpostu sú potrebný dvaja aktívni členovia.

4.1.1  Technický podporný personál nemá možnosť navrhovať nominácie, ani vyslovovať nedôveru.

4.1.2  Technický podporný personál nemá možnosť do vyslovenia nedôvery nijako zasahovať.

4.2 Ostatní členovia musia byť o vzniknutej situácia neodkladne informovaní.

4.3 XO otvorí na 5 dní špeciálne fórum, kde sa členovia môžu k vzniknutej situácii vyjadriť a vysloviť dôveru, či nedôveru CO.

4.3.1  Nie je určený minimálny počet hlasujúcich.

4.3.2  Pre odvolanie je potrebných viac ako 2/3 hlasov súhlasiacich s vyjadrením nedôvery od aktívnych členov.

4.4 Ak je potvrdená nedôvera CO, končí sa jeho funkcia s okamžitou platnosťou.

4.5 Velenie preberá XO, ktorý sa stáva dočasný veliteľom a musí sa riadiť Článkom V.3.

4.6 CO nemôže byť vyslovená nedôvera opakovane, iba jedenkrát za funkčné obdobie.

 

5.   Rovnosť hlasov

5.1 V prípade rovnosti hlasov sú voľby otvorené na ďalšie 3 dni pre prípad, že by sa jeden z kandidátov chcel vzdať svojej kandidatúry na CO.

5.2 Ak jeden z kandidátov neodstúpi, celá záležitosť je predaná Rade 501. Légie, ktorá zvolí dočasného veliteľa, ktorý bude zastávať túto funkciu do ďalších riadnych volieb.

 

6.   Outpostové hlasovanie

6.1 Má širšie rozhodovacie právomoci. Využíva sa pokiaľ velenie SvkO usúdi, že by o určitom problému mali hlasovať členovia SvkO.

6.2 Outpostové hlasovanie slúži predovšetkým ako referendum k nasledovným bodom:

6.2.1  Grafické návrhy propagačných predmetov.

6.2.2  Iné nešpecifikované body, ktoré uzná velenie SvkO za vhodné.

6.2.3  Veci, ktoré môžu dlhodobo ovplyvniť chod SvkO.

6.2.4  Zásadná zmena pravidiel SvkO.

6.3 Hlasovať môžu iba aktívni členovia Slovakia Outpost.

6.4 Pre prijatie návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov aktívnych členov.

6.5 Ostatný podporný personál môže byť prizvaný k hlasovaniu, ak uzná velenie SvkO za vhodné poznať názor širšieho spektra členov SvkO.

 

ČLÁNOK VI. - Kódex správania

 

1.   Úvod

1.1 Slovakia Outpost uznáva, že jeho kostýmy predstavujú postavy zo Star Wars filmov a členovia SvkO musia niesť zodpovednosť, aby tieto kostýmy vyzerali profesionálne a vkusne na verejnosti. Z týchto dôvodov sa musia všetci členovia správať takým spôsobom, ktorý nie je neúctivý k pozitívnemu obrazu, ktorý sa snažíme svojím vystupovaním vytvárať.

 

2.   Kódex správania

2.1 Správať sa slušne voči ostatným ľuďom, členom klubu a k širšej verejnosti, v kostýme na všetkých akciách usporiadaných SvkO alebo 501. Légiou.

2.2 Neslušné slová, obscénne gestá, požívanie alkoholu či tabaku, ktoré by ohrozili image klubu, sú v kostýme zakázané s ohľadom na verejnosť ( hlavne deti)

2.3 Ohrozujúce správanie alebo násilné spôsoby, sexuálne obťažovanie, krádeže či nezákonné užívanie látok je zakázané. To sa vzťahuje na všetkých členov a príslušníkov podporného technického personálu, ktorí vystupujú na akciách SvkO a 501. Légie za všetkých okolností.

2.4 Členovia, ktorí sa zachovali nevhodne a porušili pravidlá Kódexu správania, môžu byť predmetom disciplinárneho konania, dokonca až vylúčenia zo SvkO a 501. Lége.

2.5 Aj keď na akcii členovia nie sú prítomní v kostýme, sú aj naďalej povinní dodržiavať primerané normy správania voči ostatným aj členom klubu.


ČLÁNOK VII. - Financie

 

1.   Úvod

1.1 Vzhľadom k väčšej profesionalizácii SvkO je nutné spravovať Fond SvkO.

 

2.   Fond SvkO

2.1 Fond SvkO je určený k zaisteniu finančného pokrytia činnosti SvkO. Za jeho správu je zodpovedný Garrison Paymaster (GP).

2.2 Skladá sa z prevádzkového a charitatívneho fondu SvkO.

2.2.1 Presun finančných prostriedkov medzi týmito fondmi nie je povolený, výnimkou sú zvláštne prípady stanovené a schválené velením SvkO.

2.3 Prevádzkový fond SvkO

2.3.1 Prevádzkový fond SvkO je využívaný na platenie domény, výrobe propagačných predmetov, nákup majetku SvkO a prípadný prevádzkových potrieb SvkO.

2.3.2  Hlavným zdrojom príjmu prevádzkového fondu SvkO sa členské príspevky.

2.3.3 Prevádzkový fond SvkO v žiadnom prípade neslúži na nákup kostýmov, či doplnkov k nim. Rovnako    neslúži na pôžičky člnom ani kadetom.

2.4 Charitatívny fond SvkO

2.4 .1  Charitatívny fond SvkO slúži k finančnému pokrytiu charitatívnej činnosti SvkO.

2.4.2  Hlavným zdrojom príjmu charitatívneho fondu je príjem z činností SvkO, finančné dary, dotácie a granty.

2.5 Členské príspevky

2.5.1  Členské príspevky sú finančné príspevky členov SvkO.

2.5.2  Ročný členský príspevok je vo výške dvadsať eur (20 EUR)

2.5.3   Členské príspevky sú dobrovoľné. Každý člen má právo odmietnuť prispieť do fondu SvkO a nesmie byť za toto rozhodnutie byť nijako postihovaný.

2.5.4  Členský príspevok sa platí raz ročne. Termín výberu určuje GP.

2.5.5  Členské príspevky sa platia v hotovosti GP prípade prevodom a to jednorázovou platbou. Písomný doklad o zaplatení členského príspevku sa členovi vystavuje iba na jeho vlastnú žiadosť.

2.5.6  Prehľad zaplatených členských príspevkov je zverejňovaný vo forme prehľadovej tabuľky na fóre SvkO.

2.6 Nakladanie s financiami

2.6.1  Zaplatením dobrovoľného príspevku do fondu SvkO do fondu SvkO dáva člen, či kadet dôveru v úsudok velenia SvkO. Velenie SvkO sa zaväzuje, že bude takto nadobudnuté financie využívať podľa svojho   najlepšieho vedomia a svedomia v prospech a rozvoj SvkO, v žiadnom prípade na svoj vlastný prospech či na prospech tretej osoby.

2.6.1.1  O nakladaní s financiami SvkO rozhoduje výhradne velenie SvkO v zložení CO, XO, GML, GPR,  GWL, GWM a GEC.

2.6.1.2  Každé rozhodnutie musí byť podporené nadpolovičnou väčšinou hlasov. Každý člen velenia má iba  jeden hlas, nezáleží na počte funkcií, ktoré zastáva. CO SvkO rozhoduje o dĺžke doby určenej na hlasovanie a má rozhodujúci hlas v prípade remízy.

2.6.2  Pokladník SvkO môže vyplácať finančné prostriedky iba po písomnom súhlase CO alebo XO.

2.6.3  Minimálne raz ročne vypracováva pokladník SvkO finančnú správu, ktorá je voľne k nahliadnutiu všetkým členom SvkO. Rozsah a obsah finančnej správy určenej k zverejneniu ustanovuje velenie SvkO.

 

3.   Majetok Slovakia Outpost

2.1 Propagačné predmety sú financované z prevádzkového fondu SvkO a sú majetkom SvkO.

2.2 Za správu majetku SvkO zodpovedá velenie SvkO.

 

ČLÁNOK VIII. - Štandardy udalostí

 

1.   Úvod

1.1 Slovakia Outpost vytvára, vlastní a nosí kostýmy imperiálnych síl tak, ako sa objavovali v Star Wars filmoch. Naším cieľom bude vždy stvárnenie týchto kostýmov. Musíme však uznať, že účelom tohto koníčka je zábava a kreativita. Preto sa 501. Légia a SvkO nebráni kreatívnej úprave týchto kostýmov v medziach slušnosti ( definované ako úctivé a vulgárne) a nesmie byť pohoršujúce pre ostatných a nevhodné pre malé deti.

1.2 Z týchto dôvodov sú vytvorené odlišné štandardy pre rôzne typy akcií. Oficiálne akcie 501. Légie sú definované ako fanúšikovstvo, propagácia a informovanosť, čo nemá nepriaznivý vplyv na duševné vlastníctvo LFL, nakoľko sú zástupcami 501. Légie. Z tohto dôvodu sú vytvorené dve kategórie na pomoc členom 501. Légie a členom SvkO.

1.3 Tieto normy sú aplikované v závislosti od akcií, ktoré sa usporiadavajú, alebo sa členovia klubu vyskytujú.

1.4 Každý člen či príslušník personálu SvkO musí byť na všetkých akciách SvkO označený kartou SvkO, ktorú obdržal pri prijatí do SvkO. Karta by mala zodpovedať jeho zaradeniu v SvkO. Túto kartu je účastník akcie povinný nosiť viditeľne, a to až do konečného skončenia akcie. GEC, EC alebo iný dôstojník velenia SvkO má právo udeliť výnimku členovi, ak je v kostýme.

 

2.   Formálne akcie

2.1 Kostýmy musia spĺňať štandardné charakteristiky imperiálnych kostýmov z filmov a licencovaných médií (hry, knihy a podobne). Kostýmy musia byť bez nálepiek, zdobenie alebo akékoľvek dekorácie, ktoré neboli videné na pôvodných kostýmoch. Kostýmy musia byť úplné, obsahujúce všetky diely v dobrom stave a vzhľade. Pokiaľ niektorý z členov má otázku, či jeho kostým spĺňa špecifikácie formálneho kostýmu, konzultuje informácie v Costume Reference Library (CRL) na hlavnej internetovej stránke 501. Légie. alebo kontaktuje GML SvkO. Formálne akcie zahŕňajú zapojenie Lucasfilmu a jeho pridružených spoločností alebo akékoľvek iné akcie, kde formálna prezentácia je výslovne vyžadovaná. Príkladom tohto je sprevádzanie osobností spojených so Star Wars, to je považované za oficiálnu akciu. Iba organizátor môže povoliť na akcii prítomnosť neformálnych kostýmov a tie sú potom pre danú akciu prijateľné.

 

3.   Neformálne akcie

3.1 Kostýmy môžu, ale nemusia nutne spĺňať štandardy formálnych akcií. To znamená, že kostýmy nikdy v žiadnom Star Wars filme alebo knihe nebol, a teda môžu byť vyzdobené tak, ako vlastník uzná za vhodné, v medziach slušnosti. Slušnosť je definovaná ako nezneuctenie, nevulgárnosť a vhodnosť pre malé deti. Kostýmy je možné pomaľovať farebnými schémami, zdobiť ich samolepkami či robiť na nich kozmetické úpravy. K neformálnym akciám patria akcie, kde SvkO alebo 501. Légia oficiálne nezastupujem klub.

 

4.   Rozhodovacia právomoc

4.1        Konečné rozhodnutie, či je pre danú akciu požadovaný formálny alebo neformálny kostým, je ponechané na GEC, organizátorovi akcie alebo vyššom úradníkovi 501. Légie, ktorý je na akcii prítomný.

4.2        Pre verejné vystúpenia vyžaduje SvkO formálny vzhľad kostýmu.

 

ČLÁNOK IX. - Reklama a propagácia

 

1.   Úvod

1.1 501. Légia uznáva, že každá organizácia potrebuje nejakú úroveň propagácie, ktorá napomáha jej rastu. Rovnako uznáva, že 501. Légia je klub založený na duševnom vlastníctve podliehajúcom autorským právam a nemá žiadny právny nárok profitovať z predaja predmetov, na ktorých je obrazový materiál alebo nehmotné artikle spadajúce pod duševný majetok Star Wars. V dôsledku toho platí dohoda, že všetok merchandising alebo iné predmety vyrobené za účelom propagovať 501. Légiu budú predávané výlučne členom légie a to za výrobné náklady. Predmety alebo propagačné materiály vzťahujúce sa k501. Légii by nemali byť predávané širokej verejnosti. Všetky propagačné materiály byť v súlade s nasledovnými bodmi, predtým než budú schválené klubom. Akýkoľvek materiál, ktorý nebude spĺňať nasledovné pokyny, bude považovaný za neautorizovaný a zakázaný všetkým členom 501. Légie. Každý člen, ktorý vyrába a/alebo distribuuje neautorizovaný materiál légie, môže byť podrobený disciplinárnemu stíhaniu zo strany XO a/alebo XO, dôsledkom môže byť aj vylúčenie člena z Légie.

1.2 501. Légia nepodporuje vytváranie rekvizít, kostýmov alebo iného materiálu za účelom predaja ostatným. Akékoľvek vyrobené predmety sú určené k výlučnému použitiu pre výrobcu. Z výroby, predaja, zakúpenia, obchodovania alebo výmeny akýchkoľvek kostýmov, rekvizít alebo iného materiálu nesmie plynúť žiadna provízia. Podľa pravidiel Légia nezasahuje do žiadnych sporov, ktoré môžu vzniknúť pri týchto záležitostiach.

 

2.1. Súbor štandardov pre propagačné materiály 501. Légie

2.1 Tento súbor štandardov zahŕňa všetky predmety fyzické, tlačené, výzbroj alebo výstroj označené meno, logom alebo URL adresou 501. Légie.

2.1.1  Akýkoľvek predmet, na ktorom je uvedené "501st Legion". "Fighting 501st", "Vader‘s Fist", logo 501., prípadne URL adresa je považovaný za predmet reprezentujúci klub 501. Légie. Uvedené predmety musia byť predložené "Legion Merchandising and Branding Officerovi", ktorý je zodpovedný za posúdenie a schvaľovanie všetkých predložených návrhov merchandingu vzťahujúceho sa k Légii alebo k jej  ľubovoľnej subdivízii. V prípade sporného materiálu je konečné rozhodnutie schválenia na Rade Légie.

2.1.2  Predmety 501. Légie nesmú byť v žiadnom prípade vulgárne.

2.1.3  Predmety 501. Légie musia obsahovať, čo najmenej obsahu, ktorý podlieha autorským právam ( vrátane použitia neupravených fotografií alebo výtvarných diel LFL).

2.1.4  Predmety 501. Légie môžu byť predávané iba členom klubu a za cenu výrobných nákladov, výnimkou sú prípady vzťahujúce sa k fundraisingu chválené predložené

"Legion Merchandising and Branding Officerom".

2.1.5 Predmety 501. Légie nie je možné propagovať ( nesmie byť na ne reklama) na žiadnych miestach prístupných širokej verejnosti.

2.1.6 Na predmety 501. Légie nesmie byť viazaný žiadny externý komerčný subjekt alebo podnik bez výslovného súhlasu LFL.

2.1.7  Predmety 501. Légie nesmú predstavovať alebo identifikovať ich užívateľa / nositeľa v inej roly ako člena  alebo podporovateľa fanklubu 501. Légie. Na žiadnom tričku nesmie byť nápis "Security", "Staff",   "Ochranka", "Organizátor", ak to nie je s plným súhlasom organizátora akcie a nejedná sa o označenie  špecifické pre danú akciu.

2.1.8  Predmety 501. Légie špecifikujúce podriadenú jednotku klubu sú povolené a podporované. Príkladom sú predmety propagujúce jednotlivé Outposty, Garrisony, Squady a Detachmenty.

2.2 Všetky oficiálne a propagačné videá musia byť opatrené príslušným introm a outrom, ktoré má u seba GWL. Dĺžka propagačného videa by nemala presahovať päť (5) minút. Dĺžka môže byť presiahnutá vo výnimočných prípadoch, ale až po schválení GPR. Hudba k videu musí byť vyberaná s citom a s ohľadom na dodržiavanie autorských práv.

 

3.1. Propagačný predmet SvkO

3.1 Vytvorenie a predloženie nápadu

3.1.1  Každý člen SvkO má právo predložiť veleniu SvkO vypracovaný návrh nového alebo znovu obnoveného propagačného materiálu.

3.2 Platný vypracovaný návrh musí obsahovať nasledovné informácie:

3.2.1  Popis charakterizujúci povahu predmetu.

3.2.2  Grafický návrh s možnosťou revízie na požiadanie velenia SvkO.

3.2.3  Predbežnú finančnú kalkuláciu, počet vyrábaných predmetov, informácie o výrobcovi a časový horizont výroby a distribúcie.

3.3 Návrh investorov projektu

3.3.1  Velenie SvkO sa k platnému návrhu vyjadrí do dvoch (2) týždňov.

3.3.2  Velenie SvkO rozhodne o návrhu voľbou, kde CO má rozhodovací hlas, v prípade rovnosti hlasov.

3.3.3  Velenie SvkO môže zamietnuť návrh bez udania dôvodu.

3.3.4 Velenie SvkO môže požiadať o revíziu grafického návrhu alebo ktorejkoľvek informácie pripojenej k návrhu.

3.3.5 V prípade výskytu znakov 501. Légie v návrhu je povinnosťou velenia SvkO, aby návrh zaslalo na schválenie "Legion Merchandising and Branding Officerovi".

3.3.6  Pokiaľ velenie SvkO ( prípadne tiež "Legion Merchandising and Branding Officer") schváli návrh v plnom rozsahu, je jeho realizácia automaticky zverená predkladajúcemu členovi,

ktorý ručí za dodržanie všetkých bodov návrhu.

3.4 Financovanie propagačných predmetov

3.4.1  Pokiaľ sa stane SvkO investorom alebo spoluinvestorom návrhu, je predkladajúci člen zodpovedný za túto investíciu, ktorú pri nesplnení návrhu musí finančne vyrovnať v plnom rozsahu.

3.4.2  Pokiaľ sa stane investorom alebo spoluinvestorom návrhu iný člen alebo kadet SvkO, je predkladajúci člen zodpovedný za túto investíciu, ktorú pri nesplnení návrhu musí finančne vyrovnať v plnom rozsahu.

3.4.3  Pokiaľ sa stane investorom alebo spoluinvestorom návrhu člen 501. Légie nepodliehajúci SvkO, , je predkladajúci člen zodpovedný za túto investíciu, ktorú pri nesplnení návrhu musí finančne vyrovnať v plnom rozsahu.

 

3.5 Investície z prevádzkového fondu

3.5.1  SvkO sa môže stať investorom propagačného predmetu jedine v prípadoch:

3.5.1.1  Pokiaľ výrobca požaduje paušálny poplatok bez ohľadu na počet vyrobených kusov propagačných predmetov určených pre členov a kadetov 501. Légie ( vrátane SvkO). SvkO financuje iba poplatok.

3.5.1.2 Pokiaľ výroba nie je cielená na distribúciu členom a kadetom SvkO a501. Légie a je obecne  prospešná pre rozvoj chodu a image SvkO alebo 501. Légie.

3.5.2  Pokiaľ velenie SvkO schváli investíciu z fondu SvkO, musí informovať pokladníka (GP), ktorému udelí súhlas s vyplatením finančných prostriedkov poverenému členovi.

3.5.3  Poverený člen je povinný predložiť peňažné doklady súvisiace so schváleným návrhom na požiadanie velenia SvkO do štyroch (4) týždňov od zaplatenia návrhu. SvkO nemusí udávať dôvod tejto kontroly.

 

3.6 Distribúcia v SvkO a 501. Légii

3.6.1  Poverený člen je povinný distribuovať propagačné predmety za výrobné ceny a náklady na poštovné, balné  a finančné poplatky bánk.

3.6.2  Poverený člen je povinný distribuovať propagačné predmety v čo najkratšej dobe od ich vyhotovenia.

3.6.3  Distribúcia členom a kadetom SvkO je v kompetencii povereného člena. Je na jeho uvážení akým spôsobom bude predmety členom distribuovať.

3.6.4  Distribúcia členom 501. Légie nepodliehajúcim SvkO je realizovaná prostredníctvom oficiálneho fóra 501. Légie a riadi sa pravidlami 501. Légie.

3.6.5  Predmety nad množstvo určené na distribúciu si poverený člen necháva u seba pre prípadné ďalšie  doobjednávky a je finančne zodpovedný voči investorom za ich prípadné zničenie, stratu či odcudzenie.

 

3.7 Distribúcia verejnosti

3.7.1  Predmety, ktoré slúžia na propagáciu SvkO, nesmú byť predávané, výnimkou sú členovia 501. Légie.  členovia a kadeti SvkO.

3.7.2  Je tu iba možnosť ponúknuť takéto predmety záujemcom formou daru a záujemcovia môžu za tieto produkty darovať primeraný finančný obnos podľa svojho uváženia.

3.7.3  Takto získaný finančný dar musí byť prevedený do charitatívneho fondu SvkO.


ČLÁNOK X. - Disciplinárne postihy a opatrenia

 

1.   Úvod

1.1 V situáciách, kedy dôjde k porušeniu pravidiel SvkO, musí klub mať vypracované kroky na ich riešenie. SvkO uznáva, že členstvo je dobrovoľné a malo by byť teda zábavné, ale zároveň si uvedomuje, že musí tiež existovať určitá ochrana pred zneužitím a nespravodlivosťou svojich členov. Za týmto účelom SvkO dodržuje nasledovný predpis týkajúci sa disciplinárnych opatrení.

1.2 Disciplinárne postihy sú riešené na úrovni SvkO a na úrovni 501. Légie.

1.3 Od všetkých členov a kadetov sa očakáva, že budú dodržiavať pravidlá SvkO. Každý člen alebo kadet, ktorý sa správa neprijateľným spôsobom alebo porušuje princípy tejto listiny, je predmetom disciplinárneho konania. Tento proces väčšinou začína na úrovni jednotky. Spory vo vnútri squadu musia byť riešené prostredníctvom veliteľov zo sporných strán na miestnej úrovni. Nepripúšťa sa účasť ani jasný stred záujmov v disciplinárnych záležitostiach v rámci svojich jednotiek.

 

2.   Disciplinárne konanie

2.1 Akýkoľvek aktívny člen môže vzniesť obvinenie proti inému členovi SvkO. Na obvinenie musí byť bezprostredne upozornený ich veliteľ, ktorý by mal posúdiť závažnosť a oprávnenosť obvinenia a následne ak uzná obvinenie za opodstatnené zaháji správne kroky a prijme príslušné opatrenia. Táto akcia môže a nemusí mať formálne pojednávanie.

2.2 Obvinená môže byť viac než jedna osoba, pokiaľ ako skupina porušili niektoré z vyššie uvedených pravidiel klubu.

2.3 Veliteľ, pokiaľ nie je predmetom žaloby ( v tom prípade funkciu preberá XO), pôsob ako hlavný žalobca/predsedajúci dôstojník.

2.4 Do tribunálu sú ďalej prizvaní jeden dôstojník a traja náhodne vybraní aktívni členovia SvkO, ktorí nie sú predmetom sporu.

2.5 Počas pojednávania sa vypočujú svedectvá všetkých strán. Pojednávanie musí prebiehať minimálne sedem (7) celých dní a nesmie byť zo žiadneho dôvodu skrátené bez predchádzajúceho súhlasu. COG 501. Légie. Predsedajúci dôstojník môže zastaviť konanie kedykoľvek počas predpísanej minimálnej doby, ak boli splnené všetky potrebné kroky na objasnenie prípadu. Po skončené pojednávania je konanie uzatvorené, predsedajúci dôstojník musí vyhlásiť pre členov tribunálu hlasovanie o treste a prípadných postihoch. Väčšina hlasov určuje, či budú navrhnuté tresty prijaté alebo nie.

2.6 Musí byť spísaný úradný zápis, v ktorom budú spísané podrobne všetky svedectvá, výsledky hlasovania ( výpis identít všetkých hlasujúcich členov) a konečný verdikt ( vrátane údajov o treste a časových hraniciach). Takto vyplnený formulár musí byť predložený COG 501. Légie do jedného týždňa od ukončenia pojednávania.

2.7 Obžalovaný môže podať odvolanie proti rozsudku a následnému trestu. Ak tak chce učiniť, musí podať formálnu žiadosť o odvolanie k COG a LCO do tridsiatich (30) dní od okamihu, kedy mu bol verdikt oznámený. Úradníci Légie posúdia všetky opravné prostriedky ( pod vedením COG). Rozhodnutie na úrovni Légie je konečné.

2.8 Žiadny člen nemôže byť odstránený z databázy členov légie bez vedomia a súhlasu LCO, LMO a COG.


3.   Disciplinárne konanie pre podporný technický personál

3.1 Disciplinárne konanie prebieha skrátenou formou.

3.2 O takto obvinenom rozhoduje iba velenie SvkO hlasovaním.

3.3 Obžalovaný sa môže proti rozhodnutiu velenia SvkO odvolať a to do tridsiatich (30) dní ku GML SvkO. GML musí túto žiadosť opätovne predložiť na velení SvkO. Velenie SvkO musí jeho žiadosť znovu posúdiť a opäť o treste hlasovať.

3.4 Velenie SvkO môže vypočuť podľa svojho uváženia výpovede ďalších členov SvkO a musí dať obvinenému priestor pre obhajobu.

3.5 Velenie SvkO musí do 7 dní od vyhlásenia trestu informovať obvineného.

3.6 Doba trvania disciplinárneho konania od podania obvinenia je 7 dní.

 

4.   Ostatné postihy

4.1 CO SvkO môže použiť aj miernejšie formy trestu, ktoré sú popísané nižšie.

4.1.1  Ústne napomenutie.

4.1.2  Súkromné písomné napomenutie.

4.1.3  Písomné napomenutie, ktoré bude verejne umiestnené v hlavnej diskusii SvkO.

4.1.4  Degradácia vnútornej outpostovej hodnosti, a to až o 3 hodnostné stupne.

4.2 Finančné postihy.

4.2.1  Velenie SvkO môže členovi a príslušníkovi podporného technického personálu uložiť finančnú sankciu, ak  svojím jednaním stratí alebo poškodí vec, ktorá je vo vlastníctve SvkO a je dotyčnému zapožičaná. Pokuta  sa vypočítava až do 70% pôvodnej ceny.

 

ČLÁNOK XI. - Vyhlášky

 

1.   Úvod

1.1 Slúžia k spresneniu a doplneniu pravidiel SvkO. Všetky takéto smernice musia byť vždy vyhlásené písomnou formou. Môže ich vyhlásiť iba CO SvkO, a to vždy po schválení velením SvkO.

1.2 Vyhláška (doporučenie) je platná iba v prípade, že plní nasledovné body:

1.2.1  Je schválená velením SvkO.

1.2.2  Má plný názov vrátane označenia, t.j. číslo článku/hlava/bod.

1.2.3  Je vyhlásená v príslušnej sekcii na fóre SvkO.

1.2.4  Je umiestnená aj tu, vo výpise doplňujúcich vyhlášok, nariadení, smerníc a doporučení.

1.2.5  Je opatrená dátumom vzniku, schválenia, prípadne dobou platnosti.

 

2.   Vyhlášky (doporučenia)

ČLÁNOK XII. - Doporučenia

 

1.   Doporučenia pre CO

1.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

2.   Doporučenia pre XO

2.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

3.   Doporučenia pre GML

3.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

4.   Doporučenia pre GWL

4.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

5.   Doporučenia pre GWM

5.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

6.   Doporučenia pre GPR

6.1 TLAČOVÉ ODDELENIE - Základné ustanovenia:

6.1.1  Tlačové oddelenie TO (angl. Press Department (PD)) je zodpovedné za spracovanie, preklad a korektúry  textov určených pre oficiálne potreby SvkO. Je podriadené GPR a skladá sa zo špecialistov TO (PD  Specialist).

6.1.2  Medzi hlavné činnosti TO patrí:

6.1.2.1  Korekcia a preklad textov určených pre SvkO web, komunikáciu s 501. Légiou a komunikáciu s verejnosťou.

6.1.2.2  Korekcia a preklad textov určených pre SvkO web, komunikáciu s 501. Légiou a komunikáciu s verejnosťou.

6.1.2.3  Preklad oficiálnej korešpondencie SvkO a iných oficiálnych textov, ktoré sú primárne určené pre web ( korešpondencia medzi SvkO a 501. Légiou)

6.1.2.4  Činnosť TO začína dodaním textu od koordinátora, im povereného spracovateľa alebo inej osoby, pokračuje úpravami a prekladom textu a končí žiadosťou o schválenie od GPR.

6.1.2.5  To má hlavnú zodpovednosť za kvalitu textu a prekladu preložených textov.

6.1.2.6  Služby vyplývajúce z činnosti TO môže využiť každý člen i kadet SvkO, ak to nebude obmedzovať prioritné úlohy TO.

6.1.3  Reporty - doporučenia

6.1.3.1     Najbližšia udalosť:

Skladá sa z highlightu a pozvánky, ktorá má obsahovať bližšie informácie a odkazy. Pozvánka by mala obsahovať: pozvanie na akciu, informácie o mieste a čase konania, informácie o type akcie a ďalšie informácie.

6.1.3.1.1  Koordinátor alebo ním poverený spracovateľ pri príprave akcie zašle TO text s pozvánkou.

6.1.3.1.2  TO vykoná korektúru a prípadný preklad ak je potrebný (1 deň)

6.1.3.1.3  Po schválení GPR bude nahraný na web (1deň)

6.1.3.2     Hlavný report:

Skladá sa z highlightu na poslednú udalosť a hlavný report z akcie.

Report by mal obsahovať:

6.1.3.1.1  - Názov a typ akcie, čas a miesto konania

- Hlavná časť reportu - čo sa na akcii robilo ( zábava, fotenie s osobnosťami, pochod, súťaže...), neformálny štýl, odľahčený

- Zhrnutie a záver.

6.1.3.1.2  GPR dostane vybranú sériu fotografií od GEC, ktoré následne zhodnotí, schváli a odovzdá k nahratiu na web.

6.1.4  Report - proces:

6.1.4.1     Koordinátor alebo im poverený spracovateľ vytvorí po ukončení akcie report, ktorý zašle ku korektúre a prekladu TO (1-2 dni podľa rozsahu akcie až 5 dní). Spracovateľ môže zároveň vypracovať aj preklad reportu, ktorý predloží TO spolu s textom v slovenčine.

6.1.4.2     Spracovateľ reportu musí byť na akcii fyzicky prítomný.

6.1.4.3     Korekcie a preklad špecialistami TO: 1-2 dni po vyjadrení sa TO k spracovaniu, prekladu a prevedenia prípadných korektúr.

6.1.4.4     TO odovzdá finálny text a preklad GPR na schválenie. Členovia TO sú zodpovední za korektúru a výsledný text.

6.1.4.5     GPR finálny text schváli alebo vráti TO na dopracovanie. V prípade schválenia odovzdá text k nahratiu na web.

7.   Doporučenia pre GEC

7.1 Pre túto funkciu nie je žiadne doporučenie.

 

ČLÁNOK XIII. - Zmeny v pravidlách

 

1.   Úvod

1.1 Zmeny v pravidlách SvkO je oprávnený robiť iba CO alebo ním poverená osoba. V pravidlách sa môžu bez súhlasu velenia lebo členov SvkO robiť iba nasledovné zásahy:

1.1.1  Grafické úpravy pravidiel SvkO.

1.1.2 Prepisovanie názvov hláv v pravidlách SvkO.

1.1.3  Zaznamenávať a doplňovať body, ktoré sú schválené členmi SvkO.

1.1.4  Doplňovať do pravidiel SvkO významné dátumy a udalosti.

1.2 Povinnosti osôb vykonávajúcich úpravy na pravidlách SvkO.

1.2.1  Osoba vykonávajúca úpravu podľa Článku XIII.1.1 musí zaznamenať do pravidiel nasledovné informácie:

1.2.1.1         Dátum

1.2.1.2         Druh úpravy

1.2.1.3         IDTK. osoby vykonávajúcej úpravu

1.3        Záznam o zásahu do pravidiel SvkO

1.3.1  Je z rozkazu veliteľa SvkO umiestnený na úplnom konci týchto pravidiel a to aj v prípade, že budú nasledovať ďalšie Články týchto pravidiel.


Záznamy o zmenách v pravidlách

3 Špecialista je nominovaný GPR na funkčné obdobie jeden (1) rok po schválení CO.

SLOVAKIA OUTPOST 501ST LEGION


Dodatky k pravidlám, odsúhlasené na členských schôdzach. ( 2015 )

1. Členské sa dohaduje každoročne na schôdzi.


2. Členské je využívané na prevádzku webovej stránky, nákup propagačných materiálov na stánok, úhradu propagačných predmetov pre zástupcov 501 Légie v zahraničí.. a členovia sú o aktuálnom stave financií informovaní minimálne 1x ročne, respektíve v priebehu roka na požiadanie


3. Členstvo v Slovakia Outpost je podmienené účasťou na akcii v Slovenskej Republike minimálne 1x za rok s aktívnou službou na stánku (ak je súčasťou troopingu) - veliteľ môže schváliť výnimku a akceptovať aj akciu v zahraničí


4. Pri prihlasovaní sa na akcie je dôležité rešpektovať termíny uvedené v príspevkoch, pri prihlásení sa po uzávierke termínu nie je možné garantovať prípadné výhody plynúce z účasti (voľný vstup na akciu, zvýhodnené parkovanie, občerstvenie ...)


5. Pri celodenných akciách, majú členovia pri potvrdzovaní účasti písať aj prípadné obmedzenia (prídem až o 10,00.. odídem o 12,00.. a podobne) inak sa ich oznámenie o účasti bude chápať tak, že sa zúčastnia akcie počas celej doby jej trvania


6. Akýkoľvek člen môže navrhnúť účasť na akcii, odporúča sa zverejniť informáciu v dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac dopredu, ináč nebude môcť byť riadne spropagovaná a následne nebude uznaná ako oficiálna akcia SvkO.


7. Členovia sa môžu zúčastňovať oficiálnych akcií 501 Légie bez obmedzenia, ale až po informovaní CO / XO o plánovanej účasti a následne po skončení akcie zašlú minimálne 1 fotografiu v kostýme do 3 dní, aby mohla byť zverejnená na facebookovej stránke Outpostu


8. Dodanie fotografie má na zodpovednosť koordinátor akcie, resp. ním poverená osoba.. ak sa jedná o akciu, ktorej sa zúčastní iba jeden člen Outpostu, tak ten je automaticky považovaný za koordinátora


9. Členovia v kostýmoch sú povinní správať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno Outpostu ( napríklad nevyhotovovať fotky s cigaretou, alkoholom, obscénnymi gestami.. a následne ich zverejňovať tak, aby bolo možné identifikovať členov Outpostu.. v prípade nejasností má posledné slovo veliteľ)


10. Ak má člen na sebe Outpostové tričko, je to považované za propagáciu Outpostu a preto je dôležité správať sa obdobne ako v prípade kostýmov


11. Ak sa člen chce zúčastniť akcie neorganizovanou niektorou z jednotiek 501 Légie ( narodeninová oslava, súkromné párty..) je povinný zabezpečiť, aby jeho účasť v žiadnom prípade nemohla byť spájaná so Slovakia Outpostom, prípadne 501 Légiou, teda počas celej akcie nemôže rozdávať propagačné materiály Légie, nosiť Outpostové tričko...